header

 

Praktická škola dvouletá (PrŠ)

Umožňuje přednostně střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole dle § 16, v základní škole speciální a žákům zdravotně postiženým či znevýhodněným, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Je určena chlapcům i dívkám. Vzdělávací program trvá dva roky a jde o denní studium, které je ukončeno závěrečnou zkouškou z přípravy pokrmů.

Škola žákům nabízí plně vybavenou cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu, výtvarnou a keramickou dílnu s pecí, audiovizuální učebnu s interaktivní tabulí, videem, DVD..., tělocvičnu, rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou, snoezelen, muzikoterapeutickou místnost s africkými bubny, klavírem a s dalšími muzikoterapeutickými nástroji, čítárnu.

Žáci využívají k výuce i k relaxaci prostorné zázemí kolem školy, kde se nachází školní hřiště, členitá zahrada, venkovní fitness a zejména školní pozemek a skleník potřebný k výuce pěstitelských prací. Absolvent je plně připraven pro praktický rodinný život (v rámci svých schopností) a pro případné rozšíření profesní orientace. Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby zaměřených na přípravu pokrmů nebo na chráněných pracovištích.


foto3foto2foto1

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.