header

 

Speciální pedagogické centrum (SPC)

Speciálně pedagogické centrum
ROSSA


R – rada
O – opora
S – status (spravedlivé hodnocení)
S – stabilizace (vyrovnání)
A – autonomie (možnost volby, svoboda)

CHARAKTERISTIKA SPC

Speciálně pedagogické centrum (SPC) v Moravské Třebové bylo zřízeno při Speciální základní škole a je její součástí. SPC je školské poradenské zařízení a poskytuje bezplatně speciálně pedagogickou a psychologickou péči a poradenství dětem, žákům a mladistvým se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem s obtížemi a zvláštnostmi ve vývoji v období, kdy ještě není spolehlivě určeno, zda se jedná o zdravotní postižení. SPC poskytuje také odbornou pomoc a podporu zákonným zástupcům, pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům z řad odborníků. Smyslem poskytované komplexní péče je usnadnit dětem/klientům SPC co nejoptimálnější začlenění do společnosti a podpořit v tomto snažení jejich rodiče a učitele.
Speciálně pedagogické centrum se v současné době specializuje na péči o klienty se zrakovým postižením (i v kombinaci s jiným typem postižení) v rámci pardubického kraje, o klienty s různými stupni mentálního postižení a tělesného postižení (i v kombinaci) v regionu Moravskotřebovska, Lanškrounska, Jevíčska a Svitavska. Část klientely SPC tvoří také děti a žáci s poruchami autistického spektra.
SPC podporuje a provází rodiny dětí s postižením, s většími či menšími problémy, ve zvládání nároků vzdělávání podobu předškolní, základní i střední školní docházky.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

 • Každý klient SPC (dítě, žák, zákonný zástupce) je předem informován o povaze, rozsahu, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích i nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytovaných poradenských služeb, prospěchu, který je možné očekávat i možných následcích neposkytnutí poradenské služby.
 • Podmínkou k uskutečnění vyšetření je žádost zákonného zástupce, či zletilého klienta o poskytnutí poradenské služby a informovaný souhlas s vyšetřením. Zákonný zástupce si zprávu z vyšetření a doporučení ke vzdělávání přebírá osobně a svým podpisem ztvrzuje souhlas se závěry vyšetření, zařazením žáka do stupně podpory a doporučenými podpůrnými opatřeními
 • Klientům SPC jsou veškeré služby poskytovány ambulantně v prostředí centra. V případě klientů se zrakovým postižením jsou služby poskytovány i v rámci výjezdů do kmenových škol, popř. rodin, se zohledněním dostupnosti SPC pro tyto klienty.

PORADENSKÉ SLUŽBY A ČINNOSTI PRACOVNÍKU SPC

 • Poradenští pracovníci SPC realizují komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku dle potřeb, zdravotního stavu a věku klientů.
 • Realizují vyšetření v předškolním věku, včetně vyšetření školní zralosti jako podkladu pro odklad školní docházky
 • Zajištujíkomplexní péčí před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání.
 • Zajišťují a realizují krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s klienty SPC -speciálně pedagogické a psychologické intervence, činnosti reedukační, kompenzační a stimulační, předškolní přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zrakovou stimulaci a terapii, logopedickou péči.
 • Zpracovávají odborné podklady pro potřeby vzdělávání – zprávy z vyšetření pro potřeby zákonných zástupců, odborných lékařů, popř. dalších institucí, doporučení ke vzdělávání se zařazením do stupně podpory.
 • Doporučují vhodnou vzdělávací instituci dle potřeb klientů, seznamují s obsahem jednotlivých vzdělávacích programů a možnostmi vzdělávání dle stupně a typu postižení klienta.
 • Doporučují rehabilitační a kompenzační pomůcky, učebnice, odbornou literaturu, zprostředkovávají získání pomůcek.

V rámci péče našeho SPC o klienty/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami také pořádáme:

Setkání pro asistenty pedagoga

Obsah - schůzky budou organizovány formou určitého workshopu, na němž budeme společně diskutovat a hledat řešení na vaše konkrétní dotazy a situace ze škol současně si asistenti navzájem vymění zkušenosti. Budete mít možnost buď předem zaslat dotazy, popř. je vznést přímo na místě

KDY – každou poslední středu v měsíci

KDE - budova SZŠ, MŠ a PrŠ a SPC Moravská Třebová, I,patro, Místnost pro terapie vedle pracovny vedoucí SPC

Časový rámec - 15.00 – 17.00 hod.

 • pokud nebudou zodpovězeny všechny dotazy, budeme je řešit na dalším setkání (popř. individuálně)

Všichni máte možnost sjednat si individuální konzultaci v SPC, pokud řešíte obtíže, které nechcete ventilovat před více lidmi.

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.