header

 

Základní škola (ZŠ)

Je určena pro žáky s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou vzdělávat v běžné základní škole. Poskytuje žákům výchovu a vzdělání způsobem přiměřeným jejich postižení. Do ZŠ dle § 16 jsou umisťovány děti s mentálním postižením či v kombinaci se zrakovým defektem, těžkou poruchou řeči, psychiatrickým nálezem, zdravotním oslabením, které selhávají ve výuce běžné základní školy. Docházka do ZŠ dle § 16 je devítiletá.

Výchovně vzdělávací činnost zajišťují speciální pedagogové, pokud je potřeba, spolupracuje s učitelem pedagogický nebo osobní asistent. Na doporučení odborníka (tyflopeda, logopeda, somatopeda, odborného lékaře) jsou žákům nabízeny předměty speciálně-pedagogické péče (logopedická terapie, tyflopedická péče ve stimulační místnosti, výuka prostorové orientace a samostatného pohybu (POSP) a zdravotní tělesná výchova).

Žáci využívají třídy a učebny, které disponují moderním vybavením (speciální pomůcky pro výuku, interaktivní tabule). Jedná se o učebny pro výuku pracovního vyučování, informačních technologií, anglického jazyka, hudební výchovy a výtvarné výchovy.

Škola žákům nabízí výtvarnou a keramickou dílnu s pecí, audiovizuální učebna s interaktivní tabulí, videem, DVD..., tělocvičnu, místnost s trampolínou, rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou, snoezelen, muzikoterapeutickou místnost s africkými bubny, klavírem a s dalšími muzikoterapeutickými nástroji, čítárnu a stimulační místnost.

Žáci využívají k výuce i k relaxaci prostorné zázemí kolem školy, kde se nachází školní hřiště, venkovní fitness, zabudovaná trampolína, členitá zahrada a zejména školní pozemek a skleník potřebný k výuce pěstitelských prací.

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vytvořeného na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a dále dle individuálního vzdělávacího plánu s možností redukce učiva dle snížených výstupů ŠVP.

Od září 2014 funguje při ZŠ specializovaná třída pro děti s PAS (poruchami autistického spektra). Výuka probíhá podle vzdělávacích programů základní a speciální školy. Výuku zajišťuje zkušený speciální pedagog za podpory a pod dohledem školního psychologa, ve třídě je přítomen asistent pedagoga. 


foto1foto3foto2

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.