header

 

Základní škola speciální (ZŠS)

Poskytuje základy vzdělávání žákům, kteří nezvládají učivo dle osnov Základní školy dle § 16. Je tedy především určena pro žáky se středním, těžkým, hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Školní docházka je desetiletá.

Žáci pracují dle plánů vycházejících ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Ve vhodně upravených podmínkách a při speciálně pedagogické péči si žáci osvojují základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém životě (osvojují si návyky pro vlastní samostatný život a dle individuálních schopností i společensky prospěšné uplatnění). Obsahem výchovně vzdělávací práce je vypěstování návyků sebeobsluhy, hygieny a rozvíjení pracovních dovedností, osvojení si základních pojmů týkající se nejbližšího přírodního a společenského prostředí.

Pro žáky s nejtěžším typem postižení, kteří se nemohou vzdělávat na úrovni ZŠ dle § 16 ani ZŠ speciální, je určena rehabilitační třída základní školy speciální. Žáci si osvojují některé elementární vědomosti, dovednosti a návyky, jsou vedeni k dosažení určité míry soběstačnosti.

Každému žákovi je vypracováván individuální vzdělávací plán (IVP), který vychází z potřeb jednotlivých žáků. Obsah, metody a formy vzdělávání tedy odpovídají jejich potřebám a možnostem.
Žákům je zajištěna speciálně pedagogická péče pedagogy se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky, v případě nutnosti pracují s žákem osobní a pedagogičtí asistenti pod dohledem pedagoga.

V rámci vzdělávání je žákům umožněna speciální terapie (canisterapie, muzikoterapie, logopedická terapie, terapie zraková ve stimulační místnosti, terapie ve snoezelenu).
Škola žákům nabízí výtvarnou a keramickou dílnu s pecí, audiovizuální učebna s interaktivní tabulí, videem, DVD..., tělocvičnu, místnosts trampolínou, rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou, snoezelen, muzikoterapeutickou místnost s africkými bubny, klavírem a s dalšími muzikoterapeutickými nástroji, čítárnu a stimulační místnost.

Žáci využívají k výuce i k relaxaci prostorné zázemí kolem školy, kde se nachází školní hřiště a členitá zahrada.


foto1foto2foto3

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.